กำหนดการประชุม

 

กำหนดการ

       ช่วงเวลา

ส่งบทความและลงทะเบียนเพื่อขอเสนอบทความ

บัดนี้ - 18 พ.ค. 61

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ

1 มี.ค. - 6 ก.ค. 61

วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความและข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่จะนำเสนอบทความ

1 มิ.ย. 61

วันจัดการประชุม

13 ก.ค. 61