หัวข้อในการนำเสนอบทความ

  • เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังและมหภาค
  • เศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบัน และธรรมาภิบาล
  • เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
  • เศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์พัฒนา ชุมชน และท้องถิ่น
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่