การลงทะเบียนนำเสนอบทความทางวิชาการ

ผู้ลงทะเบียนนำเสนอบทความทางวิชาการต้องทำการ

        1. ดาวน์โหลดแบบแจ้งความจำนงนำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อกรอกข้อมูลการนำเสนอบทความส่งมายังที่อยู่ด้านล่างแบบฟอร์มภายในระยะเวลาที่กำหนด

        2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามระบบ